Ordlista

Ord
Betydelse
Acceptanstest
Test som avser att validera ett system baserat på testbas och/eller förväntningar.
Acceptanstestmiljö
Den miljö som som acceptanstest utförs i. Se även Testmiljö.
Ad hoc
Adhoc-testning är en testteknik som i sin natur är ostrukturerat och där man inte har någon särskild plan.
Agil systemutveckling
Ett samlingsnamn för ett antal olika systemutvecklingsmetodiker, exempelvis Scrum, där fokus ligger på lättviktigt tillvägagångssätt.
Alfatestning
Med alfatestning avses testning som utförs av slutanvändare i regel i produktion. Det är inte alls säkert att de som är alfatestare vet om det själva.
Användaracceptanstest
Acceptanstest som utförs av slutanvändare.
Användbarhet
Kvalitetsegenskap.
Användbarhetstestning
Användbarhetstestning syftar till att ta reda på hur användbart ett system är och att ta reda på hur svårt eller enkelt ett system är att använda. Det kan tex utföras av testare, användbarhetstestare, användbarhetsexperter, fokusgrupper eller av slutanvändare.
Användningsfall
Ett användningsfall är en beskrivning av en funtion ur ett användarperspektiv. Exmpelvis enligt UML eller liknande eller en annan form som skulle kunna ses som ett användsfall en teknik som ofta används i user stories: "som användare vill jag kunna göra X för att kunna åstadkomma eller har behovet"
Användningsfallstest
Test som baseras på ett användningsfall.
Avvikelse
Se Bugg.
Beslutstabell
Kan användas både vid test och utveckling och innehåller ett antal regler eller villkor som beskriver delar av systemet.
Beställare
Den eller de personer eller organisation som har beställt lösningen.
Betatestning
Betatestning innebär att testning utförs av personer utanför utvecklingsorganisationen. Ofta är betatestarna utvalda och/eller har anmält sitt intresse för detta. En beta av ett system innebär att systemet inte riktigt är färdigt att använda.
Black box testing
Testning där man exmepelvis inte ser eller har tillgång till kod som exekveras.
Bug hunt
Typiskt en organiserad endagarsaktivitet där oftast alla i projektet (ibland fler) utför testning, oftast utforskande sådan, med syftet att hitta så mycket fel som möjligt och glömma allt vad testfall är om nu sådana används.
Bugg
Ett fel som finns i testobjektet.
Bugg injection
Se Felinjektion.
Bugghanteringssystem
Ett system för att rapportera in och hantera buggar.
Bugginjektion
Se Felinjektion.
Buggrapport
Ett fel som beskrivs i en testrapport, oftast i ett defekthanteringssystem.
Buggtriage
Ett forum för att gå igenom buggrapporter för att planera och prioritera felrättning med mera.
BVA
Se Gränsvärdestestning. BVA är en förkortning för Bondary value analysis.
CCB
Ett forum för att hantera förändräningar och rättningar. Se även Triage.
Change and correction board
Se CCB.
Characterstic/Quality Characterstic
Se Kvalitetsegenskap.
Checking
Testutförande med fokus på att ”checka av” att delar av en produkt har ”testats” och fungerar. Syftet är inte nödvändigtvis att hitta fel utan att verifiera att vissa saker och ting fungerar om man använder mjukvaran på ett visst sätt. Skiljer sig från testning på så sätt att syfte där har ett betydligt större fokus på att hitta fel.
Checklista
En lista med steg eller aktiviter som man ska eller kan utföra.
CM (configuration management)
Handlar om att systematiskt hantera ändringar (se versionshantering). Oftast när man pratar om CM (i testsammanhang) handlar det om testobjektet och dess källkod.
Continious integration/Kontinuerlig integration
Utvecklarnas kod sammanfogas kontinuerligt, i regel flera gånger om dagen.
Defekt
Se Bugg.
Defekthanteringssystem
Se bugghanteringssystem.
Defektrapport
Se Buggrapport.
Driver
Ett kodstycke eller verktyg som ger input till systemet under test. Används exempelvis för att testa lösningen eller en del av lösningen isolerat.
Dynamisk testning
Testning som innebär att man exekverar koden. Motsats till statisk testning.
Effektivitet
Kvalitetsegenskap.
Ekvivalenspartitionering
Se Ekvivalenstestning.
Ekvivalenstestning
Ekvivalenstestning är en testdesignteknik som innebär att man testar relevanta värden men inte alla värden, istället identifierar man ett antal områden med värden som ska ge ett visst resultat.
Enhetsintegrationstest
Enhetsintegrationstest ibland även kallat för integrationstest innebär att man testar sambandet/integrationen mellan flera enheter som exempelvis kan vara klasser.
Enhetstest
En liten del av testobjektet testas. Ofta skrivs enhetstester på metod eller klassnivå. Kod som testar kod. Ibland skrivs enhetstesterna innan själva programkoden, exempelvis vid testdriven utveckling. I regel är det utvecklare som skriver enhetstester men det förekommer att även testare gör detta.
Error guessing
Se Felgissning.
Exekvera
Eller testexekvering. När det gäller test används begreppet exekvera eller exekvering i regel när man utför test/kör tester/kör testfall/utför testfall eller kör automatiserade tester.
Exploratory testing
Se utforskande testning.
Faktiskt resultat
Det faktiska resultatet av ett test eller teststeg, används oftast i buggrapporter för att beskriva observationen av en bugg.
Felgissning
En testdesignteknik eller testutförandeteknik som innebär att en erfaren testare letar efter fel baserat på sin kunskap och tidigare erfarenhet inom test och/eller domänen och/eller liknanden projekt, testobjekt eller utvecklingsmetodiker.
Felinjektion
En teknik för att försöka förstå hur pass mycket fel som inte upptäckts under testexekveringens gång. Fel planteras avsiktligen i testobjektet men de som utför testarbetet får inte veta vad det är för fel som injicerats och så kontrollerar man hur många av dessa som har upptäckts under och efter testarbetet som ett hjälpmedel för ytterligare en aspekt kring huruvida mer testarbetet är nödvändigt eller inte.
Felrapport
Se buggrapport
Funktionalitet
Kvalitetsegenskap.
Funktionstest
Testning som fokuserar på funktionalitet och lösningens beteende ur ett funktionalitetsperspektiv. Motsatsen till icke funktionell testning. I vissa sammanhang används detta begrepp som en testnivå innan systemtest.
Funktionstestmiljö
Den miljö som som funktionstest utförs i. Se även Testmiljö.
Förväntat resultat
Med förväntat resultat innebär den förväntning man har vid utförandet av ett test eller teststeg. Det används oftast när man arbetar med fördefinierade testfall och för att beskriva i buggrapporter vad man förväntade sig skulle inträffa i relation till vad som faktiskt inträffade.
Granskare
Person som utför granskning.
Granskning
En granskning innebär att man går igenom någonting, i testsammanhang ofta för att hitta fel. Det kan exempelvis vara testfallsgranskning, granskning av andra testleverabler men även kodgranskning, kravgranskning etc. Ses typiskt som en statisk testteknik och granskningar kan vara både formella och informella.
Gränsvärdestestning
Gränsvärdestestning eller gränsvärdesanalys är en testdesignteknik som innebär att man testar gränser. Typiskt på gränsen, under gränsen och över gränsen.
Hanterbarhet
Kvalitetsegenskap.
Icke funktionell testning
Testning som fokuserar på andra delar än just funktionalitet. Exempelvis användbarhetstestning.
Installationsbarhet
Kvalitetsegenskap.
Integrationstest
Test som avser att testa en integrationen mella två olika komponenter. Används ibland när man talar om att integrationen inom ett system och ibland för integrationen mellan olika sytem (systemintegrationstest).
Iteration
Inom iterativ utveckling tas lösningen fram iterativt i iterationer. Inom en iteration kan man exempelvis implementera och testa av en delmängd av kraven.
Karaktäristik
Se kvalitetsegenskap.
Komponentintegrationstest
Se Integrationstest.
Komponenttest
Se Enhetstest.
Konsult inom mjukvarutestning
Se Testkonsult.
Konsult inom test
Se Testkonsult.
Kontextdriven testning
Kontextdriven testning handlar om att det inte finns någon typ av ”rätt testning” och inga ”best practices” utan det beror helt på sammanhanget.
Kontinuitet
Kvalitetsegenskap.
KPI key performance indicator
Se mätetal
Kravhantering
En aktivitet/aktiviter som handlar om att förstå, definiera, förändra och ta bort krav.
Kravställare
Roll som tar fram eller definierar krav.
Kravtestning
Testning med direkt koppling mot krav.
Kvalité
Se Kvalitet.
Kvalitet
Till vilken grad inneboende egenskaper uppfyller krav och förväntningar, uttalade som outtalade.
Kvalitetsegenskap
En egenskap för testobjektet. Exempel på kvalitesegenskaper är funktioalitet, användbarhet, prestanda, säkerhet med flera. Det är mycket bra att ha dessa i åtanke för att dels ta reda på vilka kvalitetsegenskaper som är viktiga och relevanta i kontextet respektive vilka som inte är det . Därefter kan man arbeta utefter dessa när man planerar och utför test.
Lasttest
Prestandatest som vanligtvis avser att lägga på en normal last på ett systemför att se att det kan hantera det.
Leverans
En leverans innebär oftast en leverans från utveckling till test. I vissa fall får test leveranser mer sällan och ibland flera gånger om dagen. Används ibland synonymt för release.
Mjukvarutest
Se programvarutestning.
Mjukvarutestare
Se Testare.
Mjukvarutestning
Se programvarutestning.
Monkey testing
Monkey testing eller aptestning är en testteknik som handlar om slumpvis indata och slumpvis användning av testobjektet utan relation till hur testobjektet är avsett att användas. Begreppet aptestning är en parallell från att en apa sitter och slår på ett tangentbord.
Mätetal
Ett mätetal är i regel en siffra som ska presentera information och ge insikt. Mätetal är vida omdebatterat inom testområdet, huruvida det är bra eller dåligt och vad det faktiskt säger. Ett exempel på mätetal skulle kunna vara antalet godkända testfall. Man bör vara försiktig med mätetal, som i exemplet tidigare med antalet godkända testfall så betyder det inte att leveransen är bra bara för att alla testfall har blivit godkända för det kan ju helt enkelt vara så att det är en dålig testtäckningsgrad och/eller fel saker som testas med hjälp av testfallen.
Negativ testning
Testning i en form där en lösning används på ett sätt som det inte är tänkt eller kravställt.
Nightly build
Lösningen kompileras varje natt.
PAT Production Acceptance Test
Se Produktionsacceptanstest.
Penetrationstestning
Se säkerhetstestning
Portabilitet
Kvalitetsegenskap.
Produktriskanalys (PRA)
Den aktivitet när man identifierar risker och klassificerar dessa.
Prestanda
Kvalitetsegenskap.
Prestandatest
Se prestandatestning
Prestandatestare
En roll/titel för en person som arbetar med prestandatestning.
Prestandatestning
Prestandatestning handlar vanligtvis om att ta reda på svarstider och liknande, att lasta ett testobjekt eller att stressa ett testobjekt. Se mer under lasttest och stresstest för de senare två av punkterna.
Produktionsacceptanstest
Acceptanstest som utförs i produktionsmiljö.
Produktionsmiljö
Den miljö som som lösningen ska produktionssättas i och eventuellt även produktionstestas i.
Produktrisk
En produktrisk är en identifierad eller oidentifierat risk hos produkten. Inte sällan enligt principen identifierade områden följt av ”sannolikhet för fel”*”allvarlighetsgrad när felet inträffar”=risk. Men det kan även vara en sekventiell lista eller uppdelat på något annat sätt.
Programvarutest
Se programvarutestning.
Programvarutestning
Programvarutestning handlar om att ta reda på information om och ge en kvalitetsinsikt i testobjektet samt förmedla detta till intressenter.
Projektrisk
En projektrisk innebär en risk i projektet. Exempelvis att projektet blir försenat. Detta är någonting man inte hanterar under produkriskanalysen och omfattas vanligtvis inte inom testområdet förutom i de fall projektet är ett renodlat testprojekt.
Regressionstest
Ett regressionstest innebär att man utför ett test inom ett område som redan är testat för att se att det fortfarande fungerar och inte har gått sönder, exempelvis om mycket ändringar har gjorts i lösningen och man är osäker på om det har påverkat eller haft sönder delar av lösningen.
Release
Med release avses oftast en version av mjukvaran som är tänkt att driftsättas.
Releasebeslut
Det beslut som avgör huruvida release ska driftsättas eller ej. Det är i regel inte test som ska fatta detta beslut men input från test är en mycket viktig faktor för releasebeslutet.
Releasemöte
Med releasemöte avses oftast ett möte som hålls innan release där man inom projektet diskuterar releasen och resultatet från test för att komma fram till att releasen kan driftsättas eller ej. Ibland går man även in på vilka risker det innebär att driftsätta lösningen baserat på bland annat utfallet från test.
Releasetestning
I vissa sammanhang används begreppet releasetestning och oftast innebär det att versionen av testobjektet man testar på är avsed att produktionssättas även om så inte är fallet på grund av allvarliga fel som gör att en ny leverans är nödvändig. Testningen som utförs under releasetestningn är ofta regressionstestning, regressionsnära tester eller produktionstester där testobjektet testas i målmiljö om så är möjligt.
Riskbaserad testning
Testning som är baserad på en riskbedömning. Inte sällan men inte nödvändigtvis i formen allvarlighetsgrad*sannolikhet=risk. Kan men behöver inte utföras som absolut klassificering (matrisbaserad, risker kan ha samma värden) eller relativ klassificering (risker klassificeras enligt en sekventiell lista).
RUP Rational Unified Process
en iterativ systemutvecklingsprocess som består av sex tillämpningar och fyra faser. Den anses av många anses vara en tung metodik.
SBTM eller Session-Based Test Management
Ledning och hantering av sessionsbaserad testning. Kan exempelvis innefatta en genomgång innan testsessionen och en uppföljning efter testsessionen samt hantering, planering och sammanställning av sessioner. Se mer under sessionsbaserad testning.
Semantisk test
Ett semantsikt test kan exempelvis innebära att man testar så att input eller output uppfyller särskilda format.
Sessionsbaserad testning
Sessionsbaserad testning är en metod för strukturerad utforskande testning. Testningen delas upp i tidsbaserade sessioner. Exempelvis 60 minuter. Resultatet levereras exempelvis i form av en sessionsrapport som kan innehålla tillvägagångsätt, hänvisningar till buggar som rapporterats in, problemområden, förbättringar som skulle kunna göras och eventuellt förslag på vidare testning.
Skriptat test
Se Testskript.
Sprint
Begreppet sprint används ofta i anknytning till Scrum och sträcker sig vanligtvis mellan 2-4 veckor. Exempelvis kan man under sprinten implementera och testa ett antal user stories. Ursprungligen var målet att lösningen ska vara releasebar efter varje sprint med ytterligare lite funktionalitet. Så är oftast inte fallet i praktiken.
Sprinttestning
Testning som utför under en sprint i exempelvis agila team alternativt om testarbetet bedrivs på egen hand i sprintar. Se även Sprint.
Stabilisering
När testobjektet inte har tillräckligt hög kvalitet och det närmar sig leverans är det vanligt med en stabiliseringsperiod då nyutveckling avtar eller helt avtar och fokus istället ligger på att rätta buggar.
Stabiliseringstestning
Det testarbete som utförs under stabiliseringen när nyutveckling avtar och fokus ligger på att rätta buggar. Mycket av testarbetet handlar om regressiontestning, omtestning och buggtestning.
Startkriterium
Ibland används startkriterium för att definiera när testutförandet ska påbörjas.
Statisk testning
Testning som innebär att man inte exekverar koden, exempelvis krav- eller kodgranskning. Motsats till dynamisk testning.
Stopkriterium
Ibland används stopkriterium för att definiera när testuförandet kan avslutas. Antingen för att det kan ases vara klart eller för att objektet under test inte kan fortsätta testas pga exempelvis för dålig kvalitet.
Stresstest
Prestandatest som vanligtvis avser att lägga på mer last än vad systemet vanligtvis är tänkt att klara av för att identifiera gränser och flaskhalsar.
Stubbe
En stubbe används då inte hela lösningen är implementerad så för att exempelvis utläsa ett output från lösningen kan en stubbe implementeras som presenterar detta.
Systemintegrationstest
Test som avser att testa integrationen mellan två olika system.
Systemtest
En testnivå där man testar ett system som helhet.
Systemtestmiljö
Den miljö som som systemtest utförs i. Se även Testmiljö.
Säkerhet
Kvalitetsegenskap.
Säkerhetstest
Se säkerhetstestning
Säkerhetstestning
Testning som innebär att man kontrollerar huruvida testobjektet är säkert eller inte. Går det att hacka? Går det enkelt att hacka?
TBTM Thread based test management
Se Trådbaserad testning
TDD Testdriven utveckling
Utveckling med fokus på test. I dess ursprungliga form ska ingen produktionskod skrivas innan kod som ska testa den koden är skriven. När testerna har gått igenom och inga tester gått fel kan utvecklaren checka in sin kod.
Test manager
En roll/titel som används på flera olika sätt. Ibland avses exempelvis testledare, ibland avses en testorganisations linjechef och ibland används begreppet för en person som styr testarbetet på en högre nivå.
Test ware
Se Testleverabel.
Testare
Roll/titel för en person som utför test.
Testautomatiserare
En roll/titel för en person som arbetar med testautomtisering.
Testbas
Det underlag som ligger till grund för testarbetet. Det kan exemplvis vara krav, user stories, orakel etc. En produktriskanalys kan också vara en form av testbas. Ibland men inte alltid är den baserad på den testbas som redan finns.
Testdata
Data som används under testutförande.
Testdatasystem
Ett system för hantering av testdata.
Testdesign
Testfall eller tester tas fram. Det kan göras antingen innan testet körs eller under det att testet körs (kan även vara efter men det är sällan rekommenderat). Testdesign kan vara både manuell eller automatisk testning och även på nivån innan testfallen faktiskt kommer till (tex. i form av brainstorming eller mind mapping).
Testdesignteknik
En testdesignteknik är en teknik för att designa ett test. Det kan vara allt från en mer övergripande teknik till en mer detaljerad på lägre nivå. Några exempel på testdesigntekniker är gränsvärdesanalys, ekvivalenspartitioner, beslutstabell etc.
Testexekvering
Exekvering av tester innebär att ett test eller tester utförs. Test körs. Det kan vara antingen manuella tester, skriptade eller icke-skriptade eller exekvering av automatiserade tester.
Testexekveringssystem
Se Testhanteringssystem.
Testhanteringssystem
Ett system för att hantera testning, används vanligtvis för manuella förskriptade testfall eller automatiserade tester. Dels för att designa och underhålla testfall och dels för att exekvera och följa upp testfall. Ofta har det koppling till krav och felrapportering i samma verktyg men inte alltid.
Testkonsult
En intern eller extern konsult som arbetar med testning på något sätt. Ibland kan det vara en roll av en mer rådgivande karaktär och ibland kan det vara en roll av mer resurskaraktär, antingen för resursförsträkning eller för expertis och kompetens.
Testledare
En roll/titel som leder, planerar, delegerar och rapporterar vanligtvis testarbetet.
Testleverabel
Det material som tas fram under testarbetets gång, exempel på testleverabler kan vara teststrategi, produktriskanalys, testplan, testfall, testverkyg och simulatorer som har tagits fram, sessionsrapporter, resultat från testkörningar, testrapporter, felrapporter och liknande.
Testmiljö
Den miljö av hårdvara och mjukvara som testerna utförs i.
Testmål
Mål med testarbetet och/eller ett test eller testområde.
Testning
Se programvarutestning.
Testnivåer
Med testnivåer avses vanligtvis de olika nivåer test utförs på. Exempelvis enhetstest, enhetsintegrationstest, funktionstest, systemtest, systemintegrationstest och acceptanstest.
Testobjekt
Lösningen som testas.
Testplan
En testplan är vanligtvis ett dokument där testarbetet planeras.
Testprocess
En testprocess beskriver de sammanhängade testaktiviteter som utförs.
Testprogress
Hur långt man har kommit i testarbetet.
Testprojektledare
Roll/titel som ibland används på olika sätt. Exempelvis kan testledaren i ett renodlat testprojekt kallas för testprojektledare eller i de fall det är en testledare som ansvarar för flera andra testledare. Denna roll kallas ibland även Test Mangager som i sin tur kan användas för flera olika typer av roller. Se mer under Test Manager.
Testramverk
Avser oftast ett ramverk med bibliotek/klasser/moduler eller dylikt för enhetstestningen eller testautomatisering på högre nivå. Exempelvis NUnit, JUnit eller ett egetutvecklat ramverk.
Testrapport
En rapport gällande testarbetet. Vanligtvis fokuserar det på resultatet av testexekveringen och upptäckta fel, progress och avvikelser från plan.
Testskript
Avser ett fördefinierat test. Vissa använder begreppet för manuella tester, vissa för automatiserade tester och vissa för både och.
Testsprint
En sprint vars längd (i tid) är förutbestämd, exempelvis tre veckor, där testning utförs.
Teststeg
Vanligtvis en delinstruktion för hur man ska interagera med testonbjektet i ett testfall (manuellt eller automatiserat).
Teststrategi
En beskrivning av strategin/ansatsen för hur testarbetet ska utföras. I vissa projekt saknas teststrategi, ibland finns det en outtalad teststrategi och ibland har man dokumenterade teststrategi på flera nivåer inom ett projekt.
Testsvit
En testsvit är en samling testfall. Vissa testsviter är ordningen av testfallen relevant då de har beroenden mellan sig. Andra används för att bygga upp flöden medan det vanligaste är att en svit innehåller testfall relaterade till ett visst funktionsområde (eller ickefunktionellt område) men inte har beroenden. En testsvit behöver inte nödvändigtvis handla om manuella testfall.
Testteknik
Testtekniker är olika definierade sätt att testa på.
Testtäckning
Definierar hur pass omfattande testerna är.
Testtäckningsgrad
Se Testtäckning.
Testutförande
Se Testexekvering.
Testverktyg
Ett hjälpmedel för att exempelvis utföra testning, planera testning eller rapportera testning.
Tillståndövergång
I detta avseende en testteknik för identifiera och testa olika tillstånd ett system eller dess delar kan befinna sig i.
TMS Test Management System
Se Testhanteringssystem
TR Trouble report
Se Buggrapport.
Triage
Ett forum för att gå igenom features, förändringar och/eller bugrättningar.
Trådbaserad testning
Trådbaserad testning fungerar på ett liknande sätt som Sessionsbaserd testning men istället för att testningen är tidbaserad är den baserad på en tråd som kan vara en funktion eller ett område i testobjektet.
Täckningsgrad
Se Testtäckning.
UAT User Acceptance Test
Se Användaracceptanstest.
Unit test
Se enhetstest.
Use case test
Se användningsfallstest.
Utforskande testning
Utforskande testning är ett angreppssätt där samtidigt lärande, testexekvering och testdesign utförs.
Uttömmande testning
Generellt så är uttömmande testning inte möjligt. Det går inte att testa allt med alla inputs och interna och externa variabler. Detta är ofta en av de saker som tas upp inledningsvis på grunkurser inom test. I vissa sammanhang pratar man ändå om uttömmande testning men då är det inom begränsade områden med uttalade eller ej uttalade regler som begränsar testningen.
Utvecklingsmiljö
Den miljö som som utveckling och utvecklingstest utförs i. Se även Testmiljö.
Vattenfall
Vattenfallsmodellen är en sekventiell utvecklingsprocess. Mycket ovanlig nuförtiden men man kan möjligen dra paralleller till den i de fall en beställarorganisation arbetar mycket med acceptanstest och inte känner till vad som utvecklas och dess resultat under utvecklingsprocessen.
Versionshantering
Versionshantering innebär att man har kontroll på versioner och systematiskt hanterar ändringar. Exempelvis genom att man alltid vet vilken version man jobbar med och vad den innehåller. Gamla versioner finns oftast kvar, kan återskapas och ändringar kan spåras. Versionshantering kan handla om exempelvis källkod, testleverabler, dokument, 3pp etc.
White box testing
Testning där man har tillgång till kod. Ofta exekveras inte koden när man sysslar med white box testning. Exempelvis kodgranskning.
V-modellen
En utökning eller variant av vattenfallsmodellen med mer fokus på test och att test ska vara involverade tidigt.
xBTM x Based Test Management
Är ett begrepp för både SBTM och TBTM.